Zgoda na korzystanie z "CRM Travels"Szanowny użytkowniku! Przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania należy dokładnie zapoznać się z warunkami jej użytkowania zawartymi w niniejszej Umowie. Instalacja, uruchamianie, kopiowanie lub inne rozpoczęcie korzystania z Programu oznacza prawidłowe zawarcie niniejszej Umowy oraz imię i zgodę ze wszystkimi jego warunkami. Jeśli nie zgadzasz się bezwarunkowo zaakceptować warunki niniejszej Umowy, Użytkownik nie ma prawa korzystać z Programu.

niniejsza umowa licencyjna ("Umowa") zostaje zawarta pomiędzy SP. z o. o. "CRM Travels" (dalej "Licencjodawca") oraz przez osobę fizyczną, przedsiębiorcą, osobą prawną (dalej Administrator portalu).

1. PODSTAWOWE TERMINY

1.1. Program – program KOMPUTEROWY "CRM Travels" wszystkich poprawek (zarówno w całości, jak i jej składniki), zamieszczone na zewnętrznych serwerach, będąca zawartych w obiektywnej formie zbiorem danych i poleceń, w tym oryginalnego tekstu, bazy danych, utworów audiowizualnych, zawartych przez Licencjodawcę w skład określonej programów KOMPUTEROWYCH, a także każda dokumentacja na jej wykorzystanie.

1.2. Strona www internetowej Licencjodawcy, który znajduje się w sieci Internet pod adresem https://crmtravels.com/.

1.3.Autoryzowany użytkownik – użytkownik, który jest zarejestrowany w Programie i авторизовался w niej co najmniej jeden raz.

1.4. Portal – informacyjny zasób będący zbiorem danych jednego Programu z unikalnym identyfikatorem, za pomocą którego są grupowane obiekty programu (bloki informacyjne, formularze internetowe, fora, szablony, szablony e-mail i inne), aby ich wspólnego wyświetlania i użytkowania, zwykle w jednym wyglądzie, język w nazwie domeny lub katalogu.

1.5. Zastosowanie – wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Programu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.6. wsparcie – działania wdrażane przez Licencjodawcę w określonych przez siebie zakresie i ilościach dla zapewnienia funkcjonowania Programu, w tym informacyjno-doradcze wsparcie w zakresie korzystania z Programu.

1.7. umowa Licencyjna – pisemną umowę, na podstawie której Licencjodawca lub inna osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia, przewidziane Administratorem portalu prawo do korzystania z Oprogramowania na warunkach wybranej przez Administratora portalu licencji.

1.8. Konta – zapis w systemie Licencjodawcy, przechowująca dane pozwalające na identyfikację Administratora portalu i/lub Autoryzowanego użytkownika.

1.9. konto Osobiste – zamknięty obszar Serwisu, co umożliwia Administratorowi portalu przeprowadzić autoryzację nowych użytkowników, zarządzać kontami użytkowników i zarządzanie Portalem i jego ustawieniami. Aby wejść do gabinetu są używane unikalną nazwę i hasło otrzymane od Administratora portalu podczas rejestracji na Stronie.

2. PRZEDMIOTzgody

2.1. Licencjodawca udziela Administratorowi portalu prawo do korzystania z Programu (prostego, niewyłącznej licencji), pod warunkiem przestrzegania wszystkich ograniczeń i warunków korzystania z Programu zgodnie z jego dokumentacją techniczną, możliwości i warunków niniejszej Umowy, z uwzględnieniem typów licencji, których wykaz znajduje się w sieci Internet pod adresem https://crmtravels.com/documents-all/.

2.2. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy obowiązują zarówno Program w całości, jak i jej poszczególne elementy, które nie mogą być udostępniane i/lub wykorzystywane na różnych komputerach (MAINFRAME).

2.3. Ta Umowa została zawarta przed lub bezpośrednio w momencie rozpoczęcia korzystania z Programu i obowiązuje przez cały okres jej właściwego użytkowania przez Administratora portalu w zakresie okresu obowiązywania praw autorskich do niej, pod warunkiem właściwego przestrzegania przez Administratora portalu warunków Umowy.

2.4. Licencjodawca udziela Administratorowi portalu prawo do korzystania z Programu bez ograniczenia terytorium, na warunkach i w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa Ukrainy i niniejszą Umową.

3. PRAWA autorskie i ZNAKI towarowe

3.1. Program jest wynikiem działalności intelektualnej i przedmiotem praw autorskich (program KOMPUTEROWY), które podlegają i są chronione prawem Ukrainy własności intelektualnej i prawa międzynarodowego.

3.2. Algorytmy działania Programu i jej kody źródłowe (w tym ich części) są tajemnicą handlową Licencjodawcy. Ich użycie lub wykorzystanie Programu naruszenie warunków niniejszej Umowy jest traktowane jako naruszenie praw Licencjodawcy i jest wystarczającym powodem do pozbawienia Administratorem portalu przekazanych na podstawie niniejszej Umowy praw.

3.3. Licencjodawca gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne wynikających z niniejszej Umowy praw do świadczenia ich Administratorem portalu, w tym w dokumentacji do Programu.

3.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich następuje zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

3.5. Niniejszą Umową, Administrator portalu nie przysługują żadne prawa do używania Znaków towarowych i Znaków Usługowych Licencjodawcy i/lub jego partnerów.

3.6. Administrator portalu nie może w żadnym wypadku usuwać lub zrobić kilkoma informacje i informacje o prawach autorskich, praw do znaków towarowych lub patentów, określone w Programie.

4. Warunki korzystania z aplikacji

4.1. Niniejsza Umowa daje prawo do odtwarzania za pomocą instalacji i uruchomienia jednej kopii Programu w ramach jej funkcjonalności. Administrator portalu ma prawo utworzyć Portal organizacji, przy tym ilość dokumentów nie może przekraczać dozwolony odpowiedniego rodzaju licencji.

4.2. Korzystanie z Programu w związku z przekroczeniem dozwolonej ilości dokumentów, co jest możliwe tylko w przypadku rozszerzenia licencji na warunkach umieszczonych na Stronie internetowej Licencjodawcy w pkt 6.6 tej Zgody.

Uwaga: W ramach tej Umowy pod dozwoloną objętość dokumentów nie jest w rodzaju świadczenia Administratorem portalu bezpośredniego dostępu do serwerów Licencjodawcy, bazy danych, fizycznego lub wirtualnego sprzętu, systemu operacyjnego, możliwości administracyjnych lub modyfikacji Programu. Określona koncepcja jest technologicznym ograniczeniem korzystania z Programu w ramach danego typu licencji i stosuje Licencjodawcą dla ułatwienia ustalenia zakresu korzystania z Programu w celu przewidywania, regulacji i sterowania obciążeniem na Program.

4.3. Rejestracja.

4.3.1. Aby skorzystać z Programu do Administratora portalu, należy przejść proces rejestracji, w wyniku której do Administratora portalu zostanie utworzony unikatowy konto. Aby dodać Autoryzowanych użytkowników, należy zarejestrować je w gabinecie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Liczba Autoryzowanych użytkowników w ramach jednego konta Osobistego określona w zależności od typu licencji.

4.3.2. Do rejestracji Administrator portalu zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje o sobie i Autoryzowanych użytkowników w zakresie przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, i zachować te informacje na bieżąco. Jeśli Administrator portalu podaje nieprawdziwe informacje lub Licencjodawcy istnieją podstawy, by sądzić, że podane przez Administratora portalu informacje są niekompletne lub nieprawdziwe, Licencjodawca ma prawo, według własnego uznania, zablokować lub usunąć konto Administratora portalu i/lub Autoryzowanego użytkownika, a także administratorzy portalu i/lub Autoryzowanemu użytkownikowi korzystanie z Programu.

4.3.3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo w każdej chwili zażądać od Administratora portalu potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji, i zażądać w związku z tym dokumenty potwierdzające, nieudzielanie których, według uznania Licencjodawcy, może być utożsamiane z dostarczanie fałszywych informacji i spowodować skutki, przewidziane w p. 4.3.2 Umowy.

4.3.4. Dane osobowe Administratora portalu, zawarte w jego konta, przechowywane i przetwarzane przez Licencjodawcę zgodnie z Warunkami ochrony prywatności (crmtravels.com/privacy).

4.4. Login i hasło dostępu do konta Administratora portalu i/lub Autoryzowanego użytkownika.

4.4.1. Podczas rejestracji Administrator portalu i/lub Autoryzowany użytkownik samodzielnie wybiera sobie login (unikalna alfanumeryczna nazwa konta Administratora portalu i/lub Upoważnionego użytkownika) i hasło dostępu do konta. Licencjodawca ma prawo uniemożliwić korzystanie z niektórych loginów, a także określanie wymagań do loginu i hasła (długość, dopuszczalne znaki, itp.).

4.4.2. Administrator portalu i/lub Autoryzowany użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo (stabilność do zgadywania) wybranego im hasła, a także samodzielnie zapewniają poufność swojego hasła. Administrator portalu samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania/zaniechania (a także ich konsekwencje) w ramach lub za pomocą Programu pod kontem Administratora portalu, w tym przypadki dobrowolnego przekazywania lub nieprzestrzegania prywatności Administrator portalu danych dostępowych do konta osobom trzecim w każdych warunkach (w tym na podstawie umów lub umów). Przy tym wszystkie działania w ramach lub za pomocą Programu pod kontem Administratora portalu uważane za przeprowadzonych przez samego Administratora portalu, za wyjątkiem przypadków mających miejsce po otrzymaniu przez Licencjodawcę od Administratora portalu skierowanego w sposób przewidziany w pkt 4.4.3, powiadomienia o nieautoryzowanym użyciu Programu pod kontem Administratora portalu i/lub o każdym naruszeniu (podejrzenia o naruszeniu) poufności swojego hasła.

4.4.3. Administrator portalu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Licencjodawcy o każdym przypadku nieuprawnionego (nie dozwolonego Administratora portalu) dostępu do Programu za pomocą konta Administratora portalu i/lub o każdym naruszeniu (podejrzenia o naruszeniu) poufności swojego hasła. Ze względów bezpieczeństwa, Administrator portalu ma obowiązek samodzielnie wykonywać bezpieczne zakończenie pracy pod swoim kontem (przycisk "Wyjście") po zakończeniu każdej sesji pracy z Programem. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie danych, a także inne konsekwencje wszelkiego rodzaju, które mogą się zdarzyć z powodu naruszenia przez Administratora portalu postanowień tej części Umowy.

4.5. Zakończenie rejestracji.

Licencjodawca ma prawo do zablokowania i usunięcia konta Administratora portalu i/lub Autoryzowanego użytkownika, w tym wszystkie treści bez podania przyczyn, w tym w przypadku naruszenia przez Administratora portalu warunków Zgody lub innych warunków, dokumentów, w przypadku nie używania Oprogramowania w ramach licencji Projekt w ciągu 50 (Pięćdziesięciu) dni. Pod niekorzystania z Programów w niniejszej Umowie oznacza brak danych w systemie Licencjodawcy o autoryzacji Administratora portalu i/lub Autoryzowanego użytkownika.

4.6. usuwanie konta

Po zakończeniu rejestracji z przyczyn określonych w pkt 4.5. tej Transakcji następuje usunięcie konta Administratora portalu, a także treści umieszczonego z jego użyciem, nazwa domeny Portalu przy tym staje się dostępna do użytku dla innych użytkowników. Od tego momentu odzyskania konta informacji odnoszących się do niego, dostępu do Programu za pomocą tego konta - nie jest możliwe.

4.7. Administrator portalu nie wolno korzystać z Programu w jakikolwiek sposób, jeśli takie użycie nie kłóci prowadzi do naruszenia obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

4.8. Saldo środków na wewnętrznym saldzie Programu nie jest wypłacane Administratorowi Portalu. Fundusze mogą być wykorzystane tylko na opłacenie pracy Programu według wybranej taryfy.

5. CESJA (PRZELEW) PRAW

5.1. Administrator portalu za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie, ma prawo raz ustąpić (wyślij) w pełni swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy innemu Administratorowi portalu tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Licencjodawcy. Wskazania prawo do cesji (przeniesienia) nie jest dostępna dla tych Administratorów portalu, które otrzymały prawa na korzystanie z Programu w wyniku podobnej cesji (przeniesienia).

5.2. Cesja (przelew) praw i obowiązków odbywa się tylko pod warunkiem pełnej i bezwarunkowej zgody nowego Administratora portalu ze wszystkimi postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy i umowy Licencyjnej.

5.3. Administrator portalu zobowiązany jest dostarczyć Licencjodawcy pełne dane o nowym Administratora portalu do przerejestrowania na niego Oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową.

5.4. Cesja (przelew) praw wynikających z niniejszej Umowy nie może odbywać się pośrednio lub jakakolwiek osoba trzecia.

6. TYPY LICENCJI

6.1. Administrator portalu ma prawo samodzielnie wybrać odpowiedni typ licencji, których wykaz jest umieszczony w sieci Internet pod adresem: crmtravels.com/documents-all/.

6.2. Wybrany przez Administratora portalu rodzaj licencji jest określony stosownymi Postanowieniami traktatu.

6.3. Administrator portalu ma prawo zmienić typ licencji, w ciągu całego okresu jej obowiązywania, przy czym okres ważności zakupionej licencji zostanie zwiększona proporcjonalnie opłacie, ale неизрасходованному ważności bieżącej licencji.

6.4. Okres obowiązywania licencji rozpoczyna się od daty zawarcia umowy Licencyjnej, za wyjątkiem licencji Projekt, której termin ważności rozpoczyna się od dnia utworzenia konta.

6.5. W przypadku wygaśnięcia licencji i niedostosowania się do jednostek przez Administratora portalu w ciągu 15 (piętnastu) dni kalendarzowych żadnych działań w celu przedłużenia licencji na korzystanie z Oprogramowania w ramach licencji, której akcja została zakończona, lub innego rodzaju z wykazu, określonego w pkt 6.1. niniejszej Umowy, dalsze korzystanie z Programu przez Administratora portalu odbywa się w ramach licencji Projekt.

6.6. Licencjodawca ma prawo zmienić jednostronnie typy licencji, poprzez umieszczenie nowego ich listy w sieci Internet pod adresem crmtravels.com/documents-all/ nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wprowadzenia w życie takich zmian.

6.7. rozszerzenie licencji:

6.7.1. Rozszerzenie licencji, że przewiduje możliwość zwiększenia dopuszczalnej ilości dokumentów, pozwala Administratorowi portalu przed upływem terminu ważnej licencji korzystać z Programu z takim dozwoloną ilością dokumentów, które stanowi rozszerzeniem.

6.7.2. Dalsze dozwolonym użytku dodatkowych funkcjonalności Programu jest możliwe tylko pod warunkiem zakupu nowej licencji wraz z rozszerzeniem licencji, niezbędne do odpowiedniej dozwolonej ilości dokumentów.

7. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

7.1. Administratorem portalu przysługuje prawo do korzystania z Portalu, Administrator portalu i/lub Upoważnieni użytkownicy nie mogą dokonywać czynności, które mogą prowadzić do: a) naruszenie funkcjonowania sprzętu i sieci Licencjodawcy; b) naruszenie działania Programu lub ograniczenie możliwości innych użytkowników do korzystania z Programu; c) nieuprawnionego dostępu do Programu, a także informacyjno-obliczeniowych i zasobów sieciowych Licencjodawcy; g) szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody osobom trzecim.

7.2. Administrator portalu nie ma możliwości modyfikacji Portalu, jego konstrukcji i wyglądu.

7.3. Administrator portalu samodzielnie zapewnia połączenie miejsca do sieci Internet, a także samodzielnie zapewnia kompletność miejsca pracy zgodnie z wymaganiami umieszczonymi na Stronie internetowej.

7.4. Administrator portalu zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne prawa na wszystkie dane, oprogramowanie komputerowe lub usługi, które są im w związku z korzystaniem z Programu, i że takie działania nie naruszają praw osób trzecich.

7.5. Licencjodawca nie udziela usług hostingowych oraz usług telekomunikacyjnych.

7.6. Administrator portalu ma prawo, bez wynagrodzenia korzystać z Programu w ramach licencji Projekt (której warunki określone są w sieci Internet pod adresem crmtravels.com/documents-all/ w celach informacyjnych nieograniczony okres czasu.

7.7. Administrator portalu nie ma prawa powielać Programu w inny sposób, z wyjątkiem dozwolonych, a także kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ją (w tym treści dostępnych Administratorowi portalu środków Programu), lub dostęp do nich, z wyjątkiem tych przypadków, gdy Administrator portalu otrzymał takie zezwolenie od Licencjodawcy.

8. POMOC TECHNICZNA

8.1. Licencjodawca prowadzi wsparcie Techniczne Administratora portalu i/lub Autoryzowanego użytkownika, w tym w sprawach związanych z funkcjonalnością, specyfiki pracy na standardowych konfiguracjach zgodnych (popularnych) systemów, skrzynek i innych systemów Oprogramowania, w sposób i na warunkach określonych w dokumentacji technicznej do niej.

8.2. Administrator portalu i/lub Uprawniony użytkownik ma prawo zwrócić się z pomocą Techniczną firmy Licencjodawcy bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

8.3. Dla realizacji pomocy Technicznej Licencjodawca jest uprawniony do żądania od Administratora portalu i/lub Autoryzowanego użytkownika udzielania informacji dotyczących danych konta, danych technicznych sprzętu.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

9.1. Za naruszenie warunków tej umowy następuje odpowiedzialność przewidziana przez ustawodawstwo Ukrainy.

9.2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności Administratora portalu i/lub Autoryzowanych użytkowników za szkody, utratę przychodów, zysków, danych lub oszczędności, związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Programu, w tym w przypadku wcześniejszego powiadomienia ze strony Administratora portalu i/lub Autoryzowanego użytkownika o możliwości wystąpienia takich szkód, lub z jakiegokolwiek roszczenia strony trzeciej.

10. OGRANICZONA GWARANCJA

10.1. Licencjodawca gwarantuje, że działanie Oprogramowania zgodnie z jego dokumentacją techniczną.

10.2. Licencjodawca nie gwarantuje, że Program, a także wszystkie jej funkcje będą spełniać oczekiwania Administratora portalu.

10.3. Jeśli podczas korzystania z Programu zostaną wykryte błędy, Licencjodawca podejmie działania w celu ich naprawy w możliwie krótkim czasie. Strony zgadzają się, że precyzyjne określenie terminu usunięcia tego błędu nie może zostać zainstalowana, ponieważ Program ściśle współpracuje z innymi programami do KOMPUTERA innych firm, systemami operacyjnymi i sprzętowym różnych KOMPUTEROWYCH, działania i rozwiązywania problemów w pełni nie zależą tylko od Licencjodawcy.

10.4. W przypadku popełnienia przez Administratora portalu i/lub Autoryzowanych przez użytkownika działań zabronionych przepisami p. 7.1. niniejszej umowy, Licencjodawca ma prawo, bez podania przyczyny i żadnego powiadomienia do Administratora portalu podjąć działania, które wykrywają i zapobiegają określonym naruszeniem.

10.5. Licencjodawca nie inicjuje i nie kontroluje umieszczenie przez Administratora portalu i/lub Autoryzowanych przez użytkownika wszelkich informacji w trakcie korzystania z Programu, nie ma wpływu na jej treść i rzetelność, a także w momencie złożenia podanej informacji nie zna i nie może wiedzieć, czy nie łamie ona uzasadnione prawa i interesy osób trzecich, umowy międzynarodowe i ustawodawstwo Ukrainy.

10.6. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z Umowy lub w związku z nim będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy Stronami przedmiotem rozpatrzenia właściwy sąd dla siedziby Licencjodawcy.

11. działanie, zmiana i wypowiedzenie umowy

11.1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, Strony kierują się obowiązującym prawem Ukrainy.

11.2. Licencjodawca ma prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy jednostronnie poprzez umieszczenie zmienionego tekstu w sieci Internet pod adresem crmtravels.com/pl/agreement.

11.3. Licencjodawca ma prawo w przypadku naruszenia przez Administratora portalu warunków niniejszej Umowy dotyczące korzystania z Programu, w tym, ale nie ograniczając się do postanowień rozdziału 4 niniejszej Umowy, jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę, informując o tym Administratora portalu za jeden dzień roboczy przed planowaną datą takiego rozwiązania, bez kolejnych wypłat jakichkolwiek odszkodowań Administratorem portalu, związanych z podanym zakończeniem.

11.4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron z jakiegokolwiek powodu Administrator portalu zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Programu.

12. dane KONTAKTOWE LICENCJODAWCY

SP. Z O. O. " CRM Travels»
Polska, Kraków, ul. Świętokrzyska 12/323