Polityka prywatności

Aby korzystać z niektórych usług, programów i produktów CRM Travels" (dalej - Produkty "CRM Travels") może być konieczne przejście procedury rejestracji lub udostępnienie danych osobowych "CRM Travels". Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji na stronach internetowych lub udziału w promocjach. Warunki dotyczące ochrony prywatności zawierają поясненн , jak stosuje się takie informacje. Należy dokładnie zapoznać się z tymi warunkami prywatności i w razie potrzeby zadaj pytanie.

Dane Warunki prywatności regulują stosunki między "CRM Travels" i przez osobę fizyczną, przedsiębiorcą, osobą prawną (dalej Użytkownik) przetwarzania danych osobowych, w tym, między innymi, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkownika i/lub zebrane przez Użytkownika informacji. Działanie tych warunków prywatności dotyczy wszystkich informacji, które" CRM Travels "i/lub jej podmioty stowarzyszone lub inne upoważnione osoby działające w imieniu "CRM Travels", mogą uzyskać o użytkowniku przy korzystaniu przez niego z któregokolwiek z produktów"CRM Travels".

uwaga: korzystanie z Produktów CRM Travels" oznacza Państwa zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące prywatności i określonych w nich warunków przetwarzania danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się bezwarunkowo zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszych zasad ochrony prywatności, Użytkownik nie ma prawa korzystać z Produktów "CRM Travels" i musi usunąć wszystkie ich składniki ze swojego komputera (MAINFRAME).

1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane "CRM Travels"

w ramach tych warunków o prywatności danych osobowych rozumie się:

  1.1. Informacje (w tym, ale nie ograniczając się do, dane osobowe), które Użytkownik samodzielnie usług "CRM Travels" przy realizacji działań, mających na celu rejestrację Produktów CRM Travels" (w t. h. aktywacja) lub w ramach ich wykorzystania (w tym założenie konta skontaktować się z pomocą techniczną). Informacje dostępne poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiednich formularzy, w tym zakres udzielania informacji przy wypełnianiu opcjonalnych pól tych form zdefiniowane przez Użytkownika samodzielnie.
  1.2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Produktów CRM Travels" przez Użytkownika, w tym z plików cookies (podczas pobierania materiałów witryn CRM Travels, automatycznie sprawdzane są informacje o systemie Użytkownika; podczas korzystania z narzędzi komunikacji przez Użytkownika, mogą być przechowywane materiały i wiadomości, które wysyłał i odbierał, przy tym "CRM Travels" zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści komunikowania się Użytkownika na swoich stronach internetowych).
  1.3. dane Użytkownika — wszelkie informacje załadowany (wpisana przez Użytkownika w Produkty "CRM Travels".
  1.4. Inne informacje o Użytkowniku, który dostaje "CRM Travels" wyłącznie w wymienionych w punkcie 2 niniejszych zasad prywatności celu.

2. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie podanych w sekcji 1 niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych odbywa się wyłącznie w następujących konkretnych celów:

  2.1. Do identyfikacji Użytkownika podczas korzystania z Produktów CRM Travels»;
  2.2. Do personalizacji ewidencji wizyt (w tym w celu dostarczania spersonalizowanych usług Użytkownikowi) i rejestrowania działań Użytkownika "CRM Travels" korzysta z plików Cookies .
  2.3. Dla realizacji interakcji z Użytkownikiem w ramach zawartych z "CRM Travels" umów lub porozumień.
  2.4. prowadzenie statystycznych i innych badań na podstawie обезличенных danych (w tym celu wyjaśnienia opinie użytkowników o różnych produktach i usługach świadczonych przez "CRM Travels").

3. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika i jego przekazywania osobom trzecim

  3.1. Przechowywanie (w tym modyfikowanie i usuwanie) danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z funkcją konkretnych Produktów "CRM Travels", dokumentacji technicznej do nich, a także warunków niniejszej umowy licencyjnej na korzystanie z nich.
  3.2.ujawnienie danych osobowych osobom trzecim odbywa się w następujących przypadkach :

   3.2.1. Użytkownik wcześniej wyraził zgodę na takie ujawnienie.
   3.2.2. Przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy, którego stroną lub beneficjentem lub gwaranta w którym jest Użytkownik, a także do zawarcia umowy z inicjatywy Użytkownika lub umowy, na którym Użytkownik będzie beneficjentem lub gwaranta.
   3.2.3. Transmisja jest niezbędna dla ochrony praw i uzasadnionych interesów "CRM Travels" lub osób trzecich w przypadku, gdy Użytkownik narusza prawa autorskie "CRM Travels" i/lub odpowiednią umowę licencyjną.
   3.2.4. Przekazanie jest niezbędne do podłączenia i/lub rejestracji innych produktów (patrz Katalog aplikacji firm trzecich "Маркетплейс") na nazwę Użytkownika lub organizacji, której interesy reprezentuje Użytkownik.
   3.2.5. Przekazanie jest niezbędne dla realizacji sprawiedliwości, wykonanie wyroku, aktu innego organu lub urzędnika, podlegających wykonaniu, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy o postępowaniu egzekucyjnym lub innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa Ukrainy przypadkach.
  3.3.Podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników CRM Travels" kieruje się Ustawą Nr 2297 "O danych osobowych".

4. Katalog aplikacji firm trzecich "Маркетплейс"

  4.1. Katalog "Маркетплейс" - to вебслужба, co pozwala na pobieranie, kupować, instalować i oceniać produkty i usługi innych firm, które są kompatybilne z Produktami "CRM Travels".
  4.2. Po podłączeniu produktów i usług z Katalogu "Маркетплейс", regulacja kwestii prywatności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika programistom innych produktów i usług, w całości leży na określonym zewnętrznemu autora i podlega warunkom odpowiednich dokumentów o poufności danych osobowych.
  4.3. Instalując i korzystając z w tej czy innej formie innych firm, produktów lub usług, które są wykorzystywane do przetwarzania danych wpisanych w Produkty "CRM Travels", Użytkownik usług "CRM Travels" zezwolenie na zapewnienie dostępu do tych produktów i usług do danych Użytkownika. "CRM Travels" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie, modyfikacja lub usuwanie danych Użytkownika w wyniku takiego dostępu.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

5.1. "CRM Travels" nie inicjuje wykorzystania danych osobowych podczas korzystania z Produktów CRM Travels", nie kontroluje jej wiarygodność i aktualność, jednak "CRM Travels" zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wiarygodności przekazywanych mu informacji przez Użytkownika.
5.2. przy zakwaterowaniu (świadczenie CRM Travels) danych osobowych osób trzecich, użytkownik gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia i zgody na określone działania, a także zapewnia pełną i bezwarunkową zgodę tych osób ze wszystkimi postanowieniami tych warunków o prywatności.
5.3. CRM Travels nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych oprogramowaniem innych firm, które są zawarte w produktach "CRM Travels".
5.4. CRM Travels nie może zachować poufność danych osobowych Użytkownika, publiczny dostęp do którego przyznana przez Użytkownika w życie funkcjonalnych przydziału odpowiedniego Produktu "CRM Travels"; Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z takich Produktów pewna część jego danych osobowych staje się dostępne dla nieograniczonego kręgu osób.

6. Ochrona danych osobowych

"CRM Travels" przyjmuje niezbędne prawne, organizacyjne i techniczne środki lub zapewnia ich przyjęcie do ochrony danych Osobowych przed nieautoryzowanym lub przypadkowego dostępu do nich, zniszczenia, zmiany, zablokowania, kopiowania, udostępniania, rozpowszechniania danych osobowych, a także innych bezprawnych działań w odniesieniu do danych osobowych, w tym:
 • Używa szyfrowania RSA w Produktach "CRM Travels".
 • zapewnia w razie potrzeby dwustopniową weryfikację dostępu do konta.
 • Sprawuje ochronę autoryzowanych sesji.
 • Stale doskonali sposoby gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych.


7. Usuwanie danych osobowych

Aby usunąć dane osobowe, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem https://crmtravels.com/pl/support ze swojego konta osobistego „CRM Travels”.

8. Postanowienia końcowe

Dane Warunki dotyczące prywatności mogą ulec zmianie, CRM Travels" jednostronnie przez umieszczenie nowej wersji w sieci Internet pod adresem https://crmtravels.com/pl/privacy. W przypadku rozbieżności Warunków prywatności z postanowieniami umowy Licencyjnej z Użytkownikiem, pierwszeństwo ma umowa.

9. Informacje kontaktowe "CRM Travels"

SP. Z O. O. " CRM Travels»
Polska, Kraków, ul. Świętokrzyska 12/323